Pravila in pogoji nagradne igre Osvoji Samsung Galaxy S8 in Gear VR2

PRAVILA NAGRADNE IGRE
»Osvoji Samsung Galaxy S8 in Gear VR2!«

 

 1. člen
  SPLOŠNI POGOJI

  Podjetje Birt, d.o.o., Cesta Františka Foita 8, 3320 Velenje, ID za DDV: SI84674199, matična številka: 5478251 (v nadaljevanju organizator nagradne igre), organizira nagradno igro v reklamne namene na področju Republike Slovenije z znano nagrado/dobitkom.

 2. člen
  POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra »Osvoji Samsung Galaxy S8 in Gear VR2!« se prične dne 01.07.2017 ob 16.00 in se zaključi dne 15.09.2017 ob 19.00

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
• dostop do interneta in prenos podatkov;

Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

 1. člen
  SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri »Osvoji Samsung Galaxy S8 in Gear VR2!«

 1. člen
  NAGRADE

Nagrade podarja: Birt, d.o.o., Cesta Františka Foita 8, 3320 Velenje

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo.

 1. člen
  NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da na facebook strani https://www.facebook.com/gamevan.si/ všečkajo stran GameVan.si, všečkajo in delijo objavo ter v komentar zapišejo besedo "sodelujem". Z vsemi izpolnjenimi pogoji izpolnjujejo pogoje, da jih kontaktira GameVan chatbot, ki jih bo usmeril na nagradno igro. Za tem počakajo nekaj minut, nakar jih bo ta kontaktiral in jih prijavil na nagradno igro. V primeru, da prejme nagrado oseba mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico zastopati to mladoletno osebo.

 

 1. člen
  POTEK ŽREBANJA IN PRISTOJNOSTI KOMISIJE

Žrebanje bo potekalo dne 04.09 v prostorih prireditelja nagradne igre – podjetja Birt, d.o.o.. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije, sestavljene iz 3 predstavnikov organizatorja nagradne igre.

V žrebanje so vključeni vsi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, kot so določeni v teh pravilih nagradne igre ter oddajo svoj kupon do zaključka prireditve. Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.

Nagrajenec bo o tem, da je bil izžreban, obveščen preko facebook sporočila na profil, s katerim je sodeloval. Prav tako bodo nagrajenci objavljeni na naši facebook strani - https://www.facebook.com/gamevan.si/ 
in/ali pa na
- https://www.facebook.com/AgencijaBirt

Obveščeni mora v roku 5 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi organizatorju nagradne igre prostovoljno posredovati vse potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno številko in davčno izpostavo).

Nagrajenec, ki v predpisanem roku ne pošlje podatkov ali odda napačne podatke, do nagrade ni upravičen. Tako nagrada ostane nepodeljena. Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše izjavo. Pred podelitvijo nagrade mora nagrajenec zagotoviti, da je izžrebani Facebook profil v njegovi lasti in s tem potrditi svojo identiteto. V skladu z Zakonom o davčnem postopku organizator nagrade ne bo izročil izžrebani osebi, če ne bo pridobil vseh zgoraj navedenih podatkov.

Pravila so obvezujoča za organizatorja Birt, d.o.o. in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s promocijo in izdajo nagrade ter za vse udeležence, ki z oddajo spletne prijavnice priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopna na facebook strani  https://www.facebook.com/gamevan.si/ ter na sedežu organizatorja igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

Potek žrebanja bo pisno zabeležen z natančnim opisom dneva žreba, nagrajenca, itd.

 

 1. člen
  DVIG NAGRADE

Prevzem nagrade se izvede na sedežu podjetja Birt, d.o.o., termin prevzema nagrade se uskladi med nagrajencem in organizatorjem nagradne igre.

Po dogovoru je možno nagrado poslati tudi po pošti. Poštnino krije prejemnik nagrade.

 1. člen
  IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utegnil utrpeti zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva oz. kakršnekoli posledice, do katerih utegne priti ob koriščenju nagrade.

Facebook je v tej nagradni igri razbremenjen vsakršne odgovornosti.

 1. člen
  PLAČILO DOHODNINE

Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade.
Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi.

 

 1. člen
  ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podelitve nagrade v nagradni igri, plačila akontacije dohodnine in marketinških akcij (obveščanje o raznih akcijah, dogodkih, neposredno trženje). Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretjim osebam, ponudnikom storitev ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Nagrajenec odgovarja, da so vsi posredovani podatki resnični in točni. Organizator nagradne igre ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi osebni podatki (ime, priimek in kraj bivanja) in fotografija objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

Osebni podatki udeležencev, so varovani v skladu s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), 10. členom Pravilnika nagradne igre ter v skladu s splošnimi akti organizatorja s področja varovanja osebnih podatkov.

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre, podjetje Birt, d.o.o.. Končni uporabnik, ki je posredoval podjetju Birt, d.o.o. svoje osebne podatke, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da Birt, d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Podjetje Birt, d.o.o. je dolžno v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti končnega uporabnika, ki je to zahteval. Zahteva za preprečitev uporabe osebnih podatkov v namen neposrednega trženja mora biti posredovana na e-poštni naslov: info@gamevan.si s pripisom - "Prekinitev uporabe osebnih podatkov".

Organizator nagradne igre ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v nagradni igri »Osvoji Samsung Galaxy S8 in Gear VR2« za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanja in segmentacije ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Sodelujoči v nagradni igri podjetju dovoljujejo, da za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov (npr. pošta, elektronska pošta, SMS in drugo) uporabljajo pridobljene podatke. Podatke lahko podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oziroma do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu.

 1. člen
  KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridružuje pravico sprememb Pravil nagradne igre v primeru pravnih ali komercialnih razlogov. V primeru sprememb Pravil nagradne igre, bo organizator spremembe objavil na Facebook strani GameVan. Nadaljevanje sodelovanja nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za strinjanje s spremembami in za sprejem novih pravil.

 1. člen
  REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Uporabnik se strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno sodišče v Ljubljani.

* V Pravilih nagradne igre uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

V Ljubljani , 29.06.2017

Birt, d.o.o.